วิธีติดตั้ง WordPress โดยใช้ Command Line

เข้าไปไดเร็กทอรี่ของเว็บเรา ที่สร้างโดย Vesta Control Panel ตาม Path นี้

cd /home/admin/web/example.com/public_html

เมื่อเราอยู่ที่ ไดเร็คเทอรี่ public_html เรียบร้อยแล้วเราจะทำการโหลดไฟล์ WordPress และทำการติดตั้งให้เราใช้คำสั่ง

wget https://wordpress.org/latest.zip

unzip latest.zip

cd wordpress

mv * .[^.]* ..

rmdir wordpress

rm index.html

ตั้งค่ามีสิทธิ์ใน WordPress บนระบบ linux

sudo touch .htaccess
sudo chmod 660 .htaccess
mkdir wp-content/upgrade
sudo chown -R admin:admin ..
sudo find .. -type d -exec chmod g+s {} \;
sudo chmod g+w wp-content
sudo chmod -R g+w wp-content/themes
sudo chmod -R g+w wp-content/plugin
วิธีติดตั้ง WordPress โดยใช้ Command Line

You May Also Like